Логин
Пароль
Учись с удовольствием!
 • +38 (0629) 47-00-33
Мариуполь, Харлампиевская ул., 6

Документы

05960cd8f259f2c74d10ac7d3476-600x600.jpg

 

 

Вступ

  Сьогодні освіта вже не підготовка до життя, а спосіб життя. Завдання
школи полягає у формуванні в учнів ключових компетентностей, необхідних
кожній сучасній людині для успішної реалізації свого життєвого потенціалу.

Компетентна особистість повинна вміти застосовувати такі якості, ха-рактеристики і здібності, не лише щоб вивчати навколишній світ, а й жити вньому. Педагогам, щоб допомогти учням стати глобально компетентними, потрібно не тільки розвивати ці якості у собі, а й шукати способи їх розвитку в учнів. За експертними оцінками, найбільш успішними  на ринку праці внайближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в полікультурному середовищі та володіти іншими сучасни-ми вміннями.

  Світогляд закладається саме в сім’ї та школі. У школі формується осо-бистість, її громадянська позиція та моральні якості. Тут вирішується, чи лю-дина захоче і чи зможе навчатися впродовж життя.

  Пріоритетного значення в розбудові нової школи набуває завдання формувати в учнів систему загальнолюдських цінностей – морально-етичних (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей) та соціально-політичних (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе став-лення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність). У центрі освіти має перебувати виховання в учнів відповідальності за себе, за добробут нашої країни.

  Освітня програма закладу, сформована на основі Типових освітніх програм, затверджених Міністерством освіти і науки України. Її схвалює педагогічна рада закладу освіти та затверджує його директор. На основі освітньої програми складається та затверджутьсяє навчальний план закладу освіти, що конкретизує організацію освітнього процесу, варіативну складову, враховуючи спеціалізацію школи та індивідуальні освітні потреби учнів.

 

Розділ І.Призначення школи та засіб її реалізації

 

Маріупольська загальноосвітня приватна школа ІІ-ІІІ ступенів “Привилегия”  Донецької області здійснює планування своєї діяльності на підставі законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,  Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, Концепції профільного навчання у старшій школі з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі», «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63);наказів Міністерства освіти і науки України №405 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», №408 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», №8 від 12.01.2016  «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», листа Міністерства освіти і науки України №1/9-254 від 20.04.2018 р."Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів", Статуту школи, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні  Державних стандартів.

В умовах реалізації концепції «НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» школа має стати рушієм і повинна йти попереду суспільства. Школа має надавати дитині різні вміння, компетентні навички. Головне її завдання — вже не забезпечення знаннями, бо вони дуже мінливі в сучасному світі, а навчити дітей, як знання і навички втілювати в життя, оскільки навчальний заклад є: - школою творчості та креативу для вчителів;

- школою спокою та розуміння для батьків;

- школою радості і острівком знань для дітей.

Педагогічний колектив нашої школи гнучко реагує на запити часу, варіює, шукає ефективні шляхи і методи навчання. Зміни, що сталися в освітянському просторі знайшли своє відображення і в роботі педагогічного колективу нашого навчального закладу.

Кадрове забезпечення:

Всього педагогічних працівників – 15

Із них: вища кваліфікаційна категорія – 3, перша – 6, друга – 1, спеціаліст – 6,

Навчальний заклад несе відповідальність за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності;

- дотримання фінансової дисципліни.

У відповідності до чинного законодавства загальноосвітній навчальний заклад   здійснює освітній процес відповідно до рівнів загальноосвітніх програм двох ступенів освіти:

II ступінь – базова середня освіта;

III ступінь – загальна середня світа.

Основними засобами досягнення мети, виконання завдань та реалізації призначення школи є засвоєння учнями змісту загально-освітніх програм, а також надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальній – участь у різноманітних предметних та міжпредметних конкурсах, турнірах, олімпіадах; трудовій – участь у різноманітних акціях та майстеркласах; художньо-естетичній – участь у виставках, конкурсах малюнків.

Освітня програма навчального закладу спрямована на:

1. Виконання :  Конституції України; • Законів України:  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про Національну програму інформатизації», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про охорону дитинства»; Національної Програми «Освіта України ХХІ століття»;  Національної доктрини розвитку освіти;  Національної Програми «Діти України»;  Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;  Конвенції ООН «Про права дитини»;

2. Реалізацію: • сучасної державної політики в освітянській галузі на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти та потреб учасників навчально-виховного процесу; нормативно-правових актів щодо розвитку освітньої галузі;

3. Створення:

• належних умов для розвитку доступної та якісної системи освіти школи;

• умов рівного доступу до освіти;

• гуманних відносин в освітньому закладі;

• сприятливих умов для підтримки та розвитку обдарованих учнів;

• належних умов для соціально-психологічнго захисту учасників навчально-виховного процесу;

• необхідної матеріально-технічної бази;

4. Забезпечення:

• стабільного функціонування навчального закладу;

• розвитку мережі навчального закладу з урахуванням потреб споживачів, суспільних запитів і державних вимог;

• суттєвого зростання якості освіти;

• наукового підходу до виховання та соціалізації дітей і підлітків.

Освітня програма визначає:

• вимоги до осіб, які розпочинають навчання за програмою «Базова середня освіта», «Профільна освіта»;

• загальний обсяг навчального навантаження, який визначає загальний обсяг навчального навантаження за кожним рівнем здобуття освіти, орієнтовну тривалість і взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічну послідовності їх вивчен-я, що подані в навчальних планах (далі – таблиці);

• очікувані результати навчання та компетентності учнів, подані в рамках навчальних програм;

• навчальні програми предметів, що вивчаються за інваріантним і варіативним складниками; навчальні предмети вибрані учнями на підсилення вивчення предметів, які мають гриф Міністерством освіти і науки України»;

• форми організації освітнього процесу;

• системи внутрішнього забезпечення якості освіти, проведення поточного та підсумкового оцінювання;

• кадрове забезпечення, навчально-методичне, навчально-технічне, соціально-психологічне середовище закладу освіти, створення умов для підвищення фахового рівня педагогічних працівників.

Наша школа – школа рівних можливостей для всіх; школа, яка намагається дати можливості для розвитку кожній дитині та розвивати її таким чином, самовдосконалення з ідеалом вільної, життєлюбної, талановитої особистості.щоб вона була успішною в житті, школа компетентнісного розвитку і,  тобто щоб дитина, навчаючись в школі, змогла набути всі життєві компетенції в тому обсязі, в якому вони їй потрібні для її успішного становлення. Сучасний підхід до стратегії розвитку освіти наголошує, що якість освіти є найефективнішим засобом для задоволення освітніх потреб суспільства, сім’ї, дитини. Якість оцінюється моральними та ринковими категоріями, це не тільки якість кінцевих результатів, але й всіх процесів, які впливають на кінцевий результат. Тому управління школою зосереджене на управлінні якістю освіти. Школа працює на засадах «педагогіки партнерства».

Основні принципи цього підходу: повага до особистості; доброзичливість і позитивне ставлення; довіра у відносинах; діалог – взаємодія – взаємоповага; принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).

 

Розділ ІІ. Опис «моделі» випускника школи

 

Випускник нашої школи – це цілісна, всебічно розвинена особистість, здатна до критичного мислення; людина з активною позицією, яка діє згідно з морально-етичними принципами і здатна приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права іншої людини; інноватор – здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, учитися впродовж життя.

Випускник школи має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння отримані учнем тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами. Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.

  Наш випускник – це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості:

- випускник школи добре проінформована особистість; - прагне до самоосвіти та вдосконалення; - готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті громади; - є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки; - свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля; - мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал.

Випускник базової (основної) школи володіє певними якостями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного). Володіє основами комп’ютерної грамотності, знає свої громадянські права і вміє їх реалізувати, оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей, дотримується правил культури поведінки і спілкування, веде здоровий спосіб життя, готовий до форм і методів навчання, які використовуються у старших класах.

Випускник старшої школи має міцні знання на рівні вимог державних освітніх стандартів, що забезпечує вступ до закладів вищої професійної освіти та подальше успішне навчання, володіє іноземними мовами на високому рівні; має високий рівень комп’ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування), володіє культурою інтелектуальної діяльності, знає і поважає культуру України та інших народів, поважає свою й чужу гідність, права і свободи інших людей, дотримується правил культури поведінки і спілкування, має почуття соціальної відповідальності, веде здоровий спосіб життя; володіє способами отримання інформації, прагне духовного і соціального добробуту.

Наш випускник – свідомий громадянин і патріот своєї країни, готовий до сміливих і успішних кроків у майбутнє.

 

Розділ ІІІ. Цілі та задачі освітнього процесу школи

 

Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітніх програм повинні бути обумовлені «моделлю» випускника, призначенням і місцем школи в освітньому просторі міста, країни. Вони повинні бути сформульовані конкретно, бути вимірними, досяжними, визначеними за часом, несуперечливими по відношенню одна до одної, тоб-то, відповідати загальним вимогам, що пропонуються до визначення цілей і задач.

Перед школою поставлені такі цілі освітнього процесу:

- забезпечення засвоєння учнями обов’язкового змісту основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;

- забезпечення наступності освітніх програм усіх рівнів;

- створення основи для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;

- формування позитивної мотивації учнів до навчальної діяльності;

- забезпечення соціально-педагогічних відносин, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров’я учнів;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки;

- проведення атестації та сертифікації педагогів;

- цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази школи.

 

Розділ ІV. Особливості організації освітнього процесу та застосовування в ньому педагогічних технологій

 

Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили пріоритети в галузі освіти. Школа потребує нових нетрадиційних ідей, теорій, які б відповідали оптимальному розвитку дитини, сучасним потребам людства.

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу технологій навчання. Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів. Але незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок. Також передбачені екскурсії, уроки-семінари, лекції конференції, інтерактивні уроки, інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з предмету.


Розділ V. Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

 

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

- кадрове забезпечення освітньої діяльності;

- навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

- якість проведення навчальних занять;

- моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

- оновлення методичної бази освітньої діяльності;

- контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Рівень досягнень учнів буде вивчатись: шляхом моніторингу знань, умінь і навичок з окремих предметів; проведення контрольних випробувань учнів; участі учнів школи у предметних олімпіадах різного рівня, Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах та турнірах; аналізу результатів участі учнів у ДПА і ЗНО.

 

Розділ VІ. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

 

Для виконання освітніх програм школи на 2019-2020 навчальний рік передбачено використання, затверджених Міністерством освіти і науки України, навчальних програм з усіх предметів інваріативної частини; курсів за вибором і акультативів варіативної складової, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх основних і додаткових) програм, у єдину освітню програму, що дозволяє одержати запланований результат освіти – «модель» випускника приватної школи «Привилегия».

- для 5-9 класів - за навчальними планами   до Типової освітньої програми закладів загально ї середньої освіти, затвердженими наказом МОН України  від 20.04.2018 № 405,

- для 10-11класів – за  навчальними планами до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти, затвердженими Міністерством освіти та науки України наказом від 20.04.2018 № 408.

Для 10 класу передбачити   профіль навчання «Економіка», а залишок годин на профільне навчання використати для збільшення годин на вивчення математики та іноземної мови; із вибірково-обовязкових предметів вибрано інформатику та мистецтво, 

            Для   11 класів  -  подовжити  профілем навчання «Інформатика»  а залишок годин на профільне навчання використати для збільшення годин на вивчення математики та іноземної мови; із вибірково-обовязкових предметів  вивчаються далі  інформатика та мистецтво.

Розділ VІІ. Навчальний план та його обґрунтування

Освітня програма ІІ ступеня (базової середньої освіти) окреслює організацію закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти з російською мовою навчання. Навчальний план включає інваріантну частину,  сформовану на державному рівні та обов’язкову для усіх  закладів загальної середньої освіти.

Варіативна частина плану для всіх класів складена у відповідності з вимогами до сучасної освіти – фінансова грамотність та мовна компетенція, а також з  метою школи та з урахуванням побажань батьків та учнів. Реалізована варіативна складова навчальних планів через передбачення  часу на курси за вибором та факультативне вивчення деяких предметів. Учням 5-9 пропонується факультатив «Основи споживчих знань»,  консультації з психології спілкування,  індивідуальні заняття з іноземної мови - англійської, у 7 та 8 класах ще факультатив «Юний еколог», з розрахунку: для 5-го класу 0,5 години; для 6-го класу 1,5 години; для 7-го класу 1 година; для 8-го класу 1,5 години; для 9-го класу 0,5 години. У 5-7 класах викладатимуться окремі курси «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». У межах галузі «Суспільствознавство» в 5 класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпо-рядкування і форм власності, та варіативну складову.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани містять усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів Типової освітньої програми.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту». Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування таких ключових компетентностей учнів. Програми містять так звані наскрізні лінії, які впродовж усього навчального процесу покликані забезпечити якісну освіту учнів.

Ключові компетентності
1. Спілкування державною і рідною  мовами. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.

2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

3. Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

4. Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

6. Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу(власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

7. Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які пот-рібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі.  Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.

8. Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.

9. Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

Наскрізні лінії

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компе-тентностей, навчальних предметів та предметних циклів; вони враховуватимуться при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатністьзастосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

1. Для наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» – це формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи важливіcть сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства.

2. Метою вивчення наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» є формування відповідального члена громади й суспільства, який розуміє принципи й механізми його функціонування, а також важливість національної ініціативи. Ця наскрізна лінія освоюється через колективну діяльність – дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо, яка розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

3. Завданням наскрізної лінії «Здоров'я і безпека» є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

4. Вивчення наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» забезпечить краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо); сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість.

Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх вико-ристання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Освітня програма ІІІ ступеня (профільна середня освіта) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408, Таблиця 2).

Освітня програма ІІІ ступеня розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної за- гальної середньої освіти».

Освітня програма визначає:

- загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів;

- очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм; 

- пропонований зміст окремих предметів, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН);

- рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою.

У 10-11 класах  більшість учнів орієнтовано на вступ  до вищих закладів освіти, тому передбачено універсальний профіль навчання. За рахунок  залишку годин на профільне навчання   замість курсу математики 3+3 запроваджується вивчення курсів алгебри 2+2 та геометрії 2+2, також додається 1 година на вивчення іноземної мови – англійської  та буде складатися 3 години на тиждень. Інтегрований курс «Мова та література національної меншини прийнято рішення викладати як окремі предмети – «Російська мова» та «Російська література».

Для вивчення курсу фізики  обрано навчальну програму  «Фізика. 10-11 класи» авторського колективу під керівництвом В.М.Локтєва та «Астрономія. 10-11 клас» авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. Я. 

   Варіативна частина плану для 11-го класу містить курс за вибором  – «Економіка» 0,5 годин,  для  10 класу   спецкурс «Англійська мова для ділового спілкування» - 1 година. 

Заняття з курсу "Захист Вітчизни" проводиться   наприкінці навчального ро­ку в рамках навчальної практики учнів у розрахунку 1,5 години.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлюється  згідно з типовими навчальними планами. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження.

Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій   навчальним закладом буде  прийнято самостійно наприкінці року.

Всі курси та факультативні заняття  плануються на основі програм, які затверджені Міністерством освіти та науки України.

Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають цілої кількості годин, будуть викладатися по семестрах шляхом чергування. 

Змістове наповнення фізичної культури за програмою  та згідно Методичним рекомендаціям щодо викладання фізичної культури   заклад освіти сформує самостійно з варіативних модулів на початок навчального року згідно контингенту, який набере. Обов’язковим буде включення засобів теоретичної і загально-фізичної підготовки, які передбачені програмою для даного класу до кожного варіативного модуля.

Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

 

Наскрізні лінії
Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів; вони враховуватимуться при формуванні шкільного середовища.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

 1.  Для наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» – це формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи важливіcть сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства.
 2. Метою вивчення наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» є формування відповідального члена громади й суспільства, який розуміє принципи й механізми його функціонування, а також важливість національної ініціативи. Ця наскрізна лінія освоюється через колективну діяльність – дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо, яка розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.
 3. Завданням наскрізної лінії «Здоров'я і безпека» є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.
 4. 4.                      Вивчення наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» забезпечить краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо); сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.
  Структура 2019-2020 навчального року

Структура навчального року визначена відповідно до листа Департамента освіти і науки № 063-4227 від 13.06.2019 року «Про структуру 2019-2020 навчального року».

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»
2019-2020 навчальний рік розпочинається 01 вересня святом - День знань.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:
перший семестр: з 02 вересня по 24 грудня 2019 року
;

осінні канікули : з 28 жовтня по 03 листопада 2019 року;

зимові канікули: з 25 грудня 2019 року по 12 січня 2020 року;

другий семестр: з 13 січня по 29 травня 2020 року;

весняні канікули: з 23 березня по 29 березня 2020 року.

 

Режим роботи

Режим роботи школи визначено на основі нормативно-правових актів з урахуванням Державних санітарних правил і норм влаштування загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально- виховного процесу.

Початок занять - 8.30; Тривалість уроків 45 хвилин.

 

 

 


                                                                     Наказ МОН України № 405 від 20.04.2018 р. Таблиця 11

Навчальний план

з навчанням російською мовою  і вивченням двох іноземних мов 5, 6, 7, 8, 9 клас

 

№ п/п

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

 
 

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

 

1

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2

 

2

Українська література

2

2

2

2

2

 

3

Перша іноземна мова (англійська)

3

2

2

2

2

 

4

Друга  іноземна мова (німецька)

2

2

2

2

2

 

5

Російська мова

2

2

2

2

2

 

6

Інтегрований курс "Література"

2

2

2

2

2

 

7

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

 

8

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

 

9

Основи правознавства

 

 

 

 

1

 

10

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

 

11

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

 

12

Мистецтво

 

 

 

1

1

 

13

Математика

Математика

4

4

-

-

-

 

14

Алгебра

-

-

2

2

2

 

15

Геометрія

-

-

2

2

2

 

16

Природо-знавство

Природознавство

2

-

-

-

-

 

17

Біологія

-

2

2

2

2

 

18

Географія

-

2

2

2

1,5

 

19

Фізика

-

-

2

2

3

 

20

Хімія

-

-

1,5

2

2

 

21

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

 

22

Інформатика

1

1

1

2

2

 

23

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

0,5

 

24

Фізична культура**

3

3

3

3

3

 

 

РАЗОМ

27.5+3

29,5+3

31+3

31,5+3

32,5+3

 

 

Додатковий час на навчальні предмети, факуль-тативи, індивідуальні заняття та консультації

0,5

1,5

1

1,5

0,5

 

1

Спецкурс

Психологія спілкування

 

0,5

 

0,5

 

 

2

Курс за вибором

Основи споживчих знань

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

1

Індивідуальні заняття

Іноземна мова (англійська)

 

0,5

 

 

 

 

2

Факультатив

Екологічна абетка

 

 

0,5

0,5

 

 

 

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

32

33

33

 

 

Всього (без урахування поділу класів на  групи)

28+3

31+3

32+3

33+3

33+3

 

*Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».
**Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого   навчального   навантаження   учнів,  але обов'язково фінансуються.
***В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ МОН України № 405 від 20.04.2018 р. Таблиця 17

 

 

Навчальний план

класів з вечірньою формою здобуття освіти з навчанням російською  мовою, заочна форма навчання.

 

 

 

 

 5, 6, 7, 8, 9  класи

 

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

 

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

 

 

1

Українська мова 

1

1

1

1

1

 

 

2

Українська література

1

1

1

1

1

 

 

3

Іноземна мова

1

1

1,5

1

1

 

 

4

Російська мова

2

1

1

1

1

 

 

5

 Інтегрований курс «Літера-тура» (російська та зарубіжна)

1

1

0,5

0,5

1

 

 

6

Історія України

1

2

0,5

1

0,5

 

 

7

Всесвітня історія

 

 

0,5

0,5

0,5

 

 

8

правознавство

 

 

 

 

0,5

 

 

9

Художня культура

-

-

-

-

0,5

 

 

10

Математика

3

3

 

 

 

 

 

11

Алгебра

 

 

2

2

1,5

 

 

12

Геометрія

 

 

1

1

1,5

 

 

13

Природознавство

1

-

-

 

 

 

 

14

Біологія

-

1

1

1

1

 

 

15

Географія

-

1

1

1

1

 

 

16

Фізика

-

-

1

1

1

 

 

17

Хімія

-

-

1

1

1

 

 

18

Інформатика

1

1

1

1

1

 

 

 

Всього*

12

13

14

14

15

 

 
                             

 

 

Наказ МОН України № 408 від 20.04.2018 р.

Таблиця 2

 

Навчальний план Маріупольської загальноосвітньої приватної школи ІІ-ІІІ ступенів “Привилегия” Донецької області

для 10 класу закладу загальної середньої освіти з навчанням російською мовою

профільний предмет - економіка

Предмети

Кількість годин на тиждень у 10класі

 

Базові предмети

29

 1.  

Українська мова

2

 1.  

Українська  література

2

 1.  

Зарубіжна література

1

 1.  

Іноземна мова- англійська

2+1

 1.  

Російська мова

1

 1.  

Російська література

1

 1.  

Історія України 

1,5

 1.  

Всесвітня історія

1

 1.  

Громадянська освіта

1,5+0,5

 1.  

Алгебра і початки аналізу

1,5+0,5

 1.  

Геометрія

1+1

 1.  

Економіка

3

 1.  

Біологія

2

 1.  

Географія

1,5

 1.  

Фізика

3

 1.  

Хімія

1,5

 1.  

Фізична культура

3

 1.  

Захист Вітчизни

1,5

 

Вибірково-обов’язкові предмети

3

 1.  

Інформатика

1,5

 1.  

Мистецтво

1,5

 1.  

Технології

0

 

Додаткові години

6

 1.  

На профільні предмети

3

 1.  

На окремі базові предмети

2

 1. 3

На спеціальні курси

1

 

«Англійська мова для ділового спілкування»

1

 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

 

Всього

38

Наказ МОН України № 408 від 20.04.2018 р.

Таблиця 2

 

Навчальний план Маріупольської загальноосвітньої приватної школи ІІ-ІІІ ступенів «Привилегия» Донецької області

для 11 класу закладу загальної середньої освіти з навчанням російською мовою

профільний предмет -  інформатика

Предмети

Кількість годин на тиждень у 11 класі

 

Базові предмети

28

 1.  

Українська мова

2

 1.  

Українська  література

2+0,5

 1.  

Зарубіжна література

1

 1.  

Іноземна мова- англійська

2+1

 1.  

Російська мова

1

 1.  

Російська література

1

 1.  

Історія України 

1,5

 1.  

Всесвітня історія

1

 1.  

Алгебра і початки аналізу

1,5+0,5

 1.  

Геометрія

1,5+0,5 

 1.  

Біологія  і екологія

2

 1.  

Географія

1

 1.  

Фізика   

3

 1.  

Астрономія

1

 1.  

Хімія

2

 1.  

Фізична культура

3

 1.  

Захист Вітчизни

1,5

 

Вибірково-обов’язкові предмети

3

 1.  

Інформатика

1,5+3,5

 1.  

Мистецтво

1,5

 1.  

Технології

0

 

Додаткові години

6

 1.  

На профільні предмети

3,5

 1.  

На окремі базові предмети

2

 1. 3

На спеціальні курси

0,5

 

Економіка

0.5

 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

 

Всього

38

 

 Наказ МОН України № 406 від 20.04.2018 р. Таблиця 25

 

 

Навчальний план

класів з вечірньою формою здобуття освіти Маріупольської загальноосвітньої приватної школи ІІ-ІІІ ступенів “Привилегия” Донецької області  
  з навчанням російською  мовою

Заочна форма навчання (групові консультації та заліки)

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

III ступінь

10

11

12

 

Мови і літератури у закладах з навчанням мовою корінного народу, національної меншини

Мова корінного народу, національної меншини та інтегрований курс «Література»

2

2

2

Українська мова і література

2

2

2

Іноземна мова

1

1

2

 

Інші предмети

Математика, інформатика

2

2

3

Історія України, всесвітня історія, правознавство

3

2

2

Географія, економіка

1

1

-

Біологія, екологія

1

1

1

Фізика, астрономія

1

2

1

Хімія

1

1

-

Художня культура

0,5

0,5

-

Разом

14,5

14,5

13

Факультативи

2,5

2,5

4

Всього

17

17

17

Кількість обов'язкових заліків

28

28

28

         

 

 

 

 

 

 

 

Ухвалено на зборах

трудового колективу

30.08. 2019 року

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

для  працівників  приватної установи  «Маріупольська загальноосвітня приватна школа ІІ-ІІІ ступенів «Привилегия»  Донецької області»

 

 

                                                                                                                                         I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.      Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.      В приватній установі «Маріупольська загальноосвітня приватна школа ІІ-ІІІ ступенів «Привилегия»  Донецької області»  трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і освітнього процесу.      Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

2.      Ці правила поширюються на всіх працівників закладу:

a)      адміністративно-управлінський персонал;

b)      навчально-виховний персонал;

c)      непедагогічний персонал;

d)     обслуговуючий персонал.

3.      Метою цих Правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників закладу, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок.

4.      Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв’язує директор в межах наданих йому повноважень, а у випадках передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з трудовим колективом.

5.      Правила внутрішнього розпорядку закладу складені з урахуванням змісту основних організаційно-правових документів приватної установи освіти – Статуту закладу та Колективного договору – якими визначається специфіка взаємодії та взаємовідносин учасників освітнього процесу – учнів, їхніх батьків (осіб, що їх замінюють), педагогів (у тому числі керівників - директора та його заступників), інших працівників, якими визначаються відносини учасників трудового процесу – керівників установи (директора, заступників директора), педагогів, інших працівників закладу. 

 

                                                                                                                                         II. ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.      Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу спираються на поняття усвідомленої дисципліни та відповідальності, поняття організованої взаємодії і організаційної культури, що складають підґрунтя для сумісної успішної діяльності членів шкільного колективу і є необхідною умовою ефективної організації освітнього процесу та організації праці у навчальному закладі.

2.      Дисципліна у закладі забезпечується перш за все самодисципліною та самоконтролем працівників, методами переконання та заохочення – з боку адміністрації закладу за підтримки органів громадського самоврядування. До порушників дисципліни відповідно до заподіяного застосовуються заходи громадського та дисциплінарного впливу, передбачені в підрозділах даних Правил внутрішнього трудового розпорядку, згідно з чинним законодавством України.

3.      Внутрішні організаційні процеси в закладі, дотримання порядку в ньому регламентуються поняттям режиму роботи, що встановлюється спеціальним наказом керівника установи на 01 вересня кожного навчального року, який приймає рішення, виходячи з діючих нормативів та інструктивних вимог, з урахуванням змісту робочого навчального плану школи на рік, фактичного ресурсного забезпечення навчального закладу на початок навчального року, на підставі постанови Ради закладу.

Режим роботи закладу протягом навчального року може бути змінений за наявності об’єктивних на то причин та обставин, про що видається спеціальний наказ керівника.

4.      Заклад працює в одну зміну. Початок робочого дня у закладі о 8.30, що враховується при встановленні режиму роботи на початок кожного навчального року.

Початок робочого дня для окремих категорій працівників може не співпадати із встановленим по закладу, що відбивається у відповідних організаційних документах закладу (в графіках роботи, в розкладах занять тощо). Виняток становлять працівники, у тому числі – педагогічні, що залучаються до чергування по закладу на початок навчального дня.

Кінець робочого дня для педагогічного працівника визначається його педагогічним навантаженням, що відбивається у відповідних організаційних, організаційно-правових документах.

5.      Дотримання режиму роботи закладу є обов’язковим для всіх членів колективу, перш за все – для всіх категорій працівників та учнів. Батьки учнів (особи, що їх замінюють) повинні бути обізнані щодо режиму роботи закладу, вимагати його дотримання з боку дітей, педагогів, інших працівників загальноосвітньої установи. 

 

III. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

 

1.      Щоденно, з 08.15, біля дверей закладу зустрічає учнів   вчитель,    відповідальний за чергування класу.

2.      Класний керівник та учні чергового класу мають проявити належну ввічливість і тактовність у спілкування з батьками та людьми, які завітали до закладу. Сторонніх в приміщення закладу не пропускати. Батьків та родичів учнів пропускати лише при наявності узгодження з директором школи.

3.      За організацію чергування класів по закладу, порядок, чистоту і дисципліну відповідає   класний керівник чергового класу, який в обов’язковому порядку під час чергування носить бейдж з надписом «Черговий учитель».

4.      Паління в приміщенні та на прилеглій території закладу суворо забороняється як для учнів, так і для працівників освітнього закладу.

5.      Вчителі закладу повинні приходити на роботу не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку свого уроку.

6.      Початок занять в закладі о 8.30 год. Після закінчення уроку учні та вчителі виходять з кабінету до коридору. У цей час кабінети провітрюються. Всі вчителі під час перерв чергують   і забезпечують дисципліну учнів та несуть персональну відповідальність за поведінку, збереження життя та здоров’я дітей під час перерв.

7.      Всі вчителі закладу повинні спланувати виконання програм враховуючи структуру та режим навчального року, річний план роботи закладу і календарно-тематичні плани з предметів. Календарно-тематичні плани на I семестр затвердити до 01 вересня, на II семестр – до 09 січня.

8.      Ведення зошитів здійснювати з дотриманням вимог листа МОН від 03.07.2002 No VI/9 - 320.

9.      Внесення змін в класні журнали: зарахування та вибуття учнів вносить тільки класний керівник на підставі наказу директора.

10.  Категорично забороняється відпускати учнів на різноманітні заходи (репетиції, змагання тощо) без дозволу адміністрації.

11.  Заняття проводити за розкладом,  затвердженим директором.

12.  Позакласні заходи проводити за планом, затвердженим директором.

13.  Вчитель не має право проводити урок, якщо в нього відсутній поурочний план, окрім заміни уроку.

14.  Всі уроки розпочинаються з перевірки присутніх учнів та відповідного запису в класному журналі.

15.  Вчитель зобов’язаний бути присутнім на шкільних нарадах, педрадах тощо. Дата, година і місце їх проведення доводяться до відома педагогічному колективу через оголошення на дошці оперативної інформації.

16.  Розпорядження та доручення, які передаються вчителям адміністрацією через оголошення та (або) у телефонному режимі є обов’язковими для виконання.

17.  Категорично забороняється виставляти учнів із класу за порушення дисципліни під час уроків.

18.  Класні журнали оформлюються пастовими ручками тільки синього кольору. Виправлення оцінок, користування корректором, заклеювання в класних журналах категорично забороняється.

19.  Відпускати учнів із занять мають право тільки адміністрація та класний керівник на підставі заяви батьків на ім’я директора.

20.  Заступник директора зобов’язаний щоденно на дошці оперативної інформації вивішувати оголошення про заміну уроків на наступний день. У противному випадку – індивідуально проінформувати вчителя про заміну.

21.  Категорично забороняється проводити заміну уроків по домовленості між учителями без дозволу на те адміністрації.

22.  При виході на лікарняний вчитель зобов'язаний попередити адміністрацію про термін хвороби.

23.  Вихід на роботу будь-якого працівника після хвороби можливий тільки при подані заступникові директора лікарняного листа.

24.  Класний керівник зобов’язаний щоденно відмічати відсутніх учнів у класному журналі.

25.  Учень зобов’язаний подати класному керівникові медичну довідку, якщо він був відсутнім на заняттях через хворобу. У противному випадку – принести письмове пояснення на ім’я директора від батьків про причину відсутності на заняттях, яке зберігається в особовій справі до кінця навчального року.

26.  Працівники школи 1 раз на рік повинні проходити медичний огляд відповідно до чинного законодавства. У разі непроходження медичного огляду своєчасно адміністрація школи не допускає працівника до роботи без збереження заробітної плати.

 

                                                   IV. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ З РОБОТИ.

 

1.      Педагогічний працівник, що влаштовується на роботу до закладу, повинен представити (надати) такі документи:

a)      заява;

b)      автобіографія;

c)      паспорт та його ксерокопію (стор. 1-3, стор. 11) у двох примірниках;

d)     довідку про присвоєння ідентифікаційного коду та її ксерокопію у двох примірниках;

e)      диплом з додатком до нього (листком оцінок за опановані предмети) або інший документ про освіту (професійну підготовку) та його ксерокопію у двох примірниках;

f)       військовий квиток (у разі наявності) та його ксерокопію у двох примірниках;

g)      документ про реєстрацію розірвання шлюбу (у разі розбіжності у прізвищах на документах) та його ксерокопію у двох примірниках;

h)      трудову книжку, оформлену у встановленому порядку, та її ксерокопію (в двох примірниках – у разі претендування на погодинне суміщення).

Усі копії наданих документів завіряються керівником закладу.

2.      У разі проходження атестації на попередньому місці роботи педагогічний працівник представляє оригінал атестаційного листа.

3.      Особа, що працевлаштовується до закладу на посаду, не пов’язану з педагогічною діяльністю, подає той самий перелік документів, крім атестаційного листа.

4.      Ксерокопії документів, наданих працівником, що приймається на роботу, зберігаються в його особовій справі.

5.      Працівник, що влаштовується на роботу, несе відповідальність за достовірність представлених документів.

6.      Працівник, що влаштовується на роботу, за власним бажанням або за необхідністю, може надати інші документи про себе та членів своєї сім’ї і, відповідно, - копії до них, якщо такі документи впливають на визначення оплати його праці, відтворюють право на додаткову соціальну відпустку тощо (пенсійне посвідчення, свідоцтво про народження дитини і т.ін.).

7.      Прийняття на роботу працівника оформлюється наказом директора, що оголошується працівникові під підпис.

8.      Оплата праці особи, прийнятої на роботу, здійснюється відповідно до чинного законодавства про працю на підставі нормативно-фінансових документів по факту допуску працівника до виконання своїх посадових обов’язків. Для працівника установи освіти таким допуском є особиста санітарна книжка, оформлена у встановленому порядку. Санітарна книжка повинна містити медичний висновок про стан здоров'я суб'єкта праці за показниками, визначеними спеціальним документом, визначаючим згідно вимогам до стану здоров'я працівників системи загальної середньої освіти. Перевірку за кількісним показником всіх необхідних результатів медичного огляду для допуску працівника до роботи в закладі освіти здійснює уповноважений заступник директора, відповідність результатів нормативним вимогам – медичний працівник, закріплений за школою. Санітарна книжка особи, що влаштувалася на роботу в заклад, з результатами медичного огляду-допуску в повному обсязі зберігається в закладі під наглядом закріпленого за ним медичного працівника. Відповідальність за організацію збереження санітарної книжки та здійснення контролю за її збереження несе уповноважений заступник директора.

9.      На осіб, які працюють у закладі понад п’яти днів, ведуться трудові книжки. Записи в трудових книжках працівників здійснюються згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58. Трудові книжки працівників, окрім трудової книжки керівника закладу, зберігаються як документи суворої звітності безпосередньо в Школі. За збереження і видачу трудових книжок, за організацію ведення їх обліку персональну відповідальність несе керівник закладу.

10.  На осіб, які працюють у закладі за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною. Запис відомостей про роботу за сумісництвом у трудову книжку оформлюється за бажанням працівника уповноваженим органом або роботодавцем за місцем основної роботи.

11.  Працівники закладу приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.

Адміністрація зобов’язана:

a)      познайомити працівника з наказом, у якому назва посади відповідає ЕТКС робіт та професій, штатному розкладу, умовам праці і її оплати;

b)      пояснити права і обов’язки працівника у відповідності з посадовими інструкціями;

c)      ознайомити з Правилами внутрішнього розпорядку;

d)     провести інструктаж з техніки безпеки, виробничій санітарії, протипожежній безпеці і організації роботи по охороні життя і здоров’я дітей.

12.  При оформленні на роботу в наказі може бути обумовлений випробувальний термін. Термін випробування при прийомі на роботу встановлюється у відповідності з діючим законодавством, але не більше трьох місяців. Результати випробування оцінює адміністрація. Якщо працівник не відповідає займаній посаді, адміністрація протягом терміну чи відразу після його закінчення припиняє договір без погодження з профспілковим комітетом і без виплати вихідної допомоги.

13.  Переведення на іншу роботу, в тому числі і тимчасову, здійснюється тільки з письмової згоди працівника. У випадках виробничої необхідності адміністрація може перевести технічного працівника з однієї ділянки роботи на іншу із збереженням тарифної ставки і встановлених об’ємів роботи.

14.  Процедура прийняття на роботу та звільнення працівників визначається законодавством України про освіту, законодавством про працю, а також регулюється іншими нормативно-правовими документами, що діють у системі загальної середньої освіти.

15.  Особа, що влаштовується на роботу в заклад, повинна бути ознайомлена керівником закладу щодо вимог до відповідної посади – з обов’язками, що передбачені для виконання, з правами та обов`язками працівника тощо.

Директор ЗЗСО зобов’язаний:

а)      роз’яснити працівникові його права і обов’язки на істотні умови праці, повідомити про наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та про можливі наслідки їхнього впливу на здоров’я, роз’яснити працівникові його права на пільги і компенсації за роботу в небезпечних та шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства і Колективного договору;

б)      ознайомити працівника з Правилами внутрішнього розпорядку та Колективним договором, Статутом закладу, Інструкцією з ведення ділової документації, Посадовою інструкцією;

в)      проінструктувати працівника з охорони праці та протипожежної безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці.

Виконання зобов’язань керівника закладу стосовно осіб, які влаштовується на роботу, зазначених вище у пункті, може бути делеговано заступникові директора, відповідальному за охорону праці у закладі. Ознайомлення з Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу та Посадовою (або робочою) інструкцією як повноваження не можуть бути делеговані. Із зазначеними документами директор ознайомлює працівника під підпис особисто. У разі відмови працівника ставити підпис про ознайомлення з документом складається акт про факт ознайомлення. З часу ознайомлення вступають у дію вимоги до працівника як посадовця.

Розірвання трудового договору з працівником за ініціативи роботодавця як уповноваженого органу припускається у випадках, передбачених чинним законодавством. Припинення трудового договору, укладеного між працівником та роботодавцем, може мати місце на підставах, передбачених чинним законодавством, оформлюється відповідним наказом роботодавця, стосовно педагогічних працівників – з виконанням процедури, аналогічної прийняттю на роботу. Днем звільнення вважати останній день роботи.

Звільнення педагогічних працівників у зв’язку зі скороченням обсягу роботи в закладі може мати місце тільки в кінці навчального року. Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадку ліквідації ЗЗСО як комунальної установи державної форми власності або її реорганізації, у випадку скорочення кількості працюючих або штату працівників здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Директор закладу зобов’язаний видати працівникові у день звільнення належно оформлену трудову книжку, запис про причину звільнення повинен здійснюватись у відповідності з формулюванням чинного законодавства, з посиланням на відповідний пункт, статтю закону.

Визначені вище правила прийняття на роботу і звільнення працівників поширюються на всіх працівників ЗЗСО, крім її керівника.

 

 

                                                                                                      V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

 

1.      Для директора закладу та його заступників встановлюється ненормований робочий день. Міра праці осіб, що займають керівні посади у навчальному закладі, визначається не тільки тривалістю робочого часу, а й колом обов`язків та обсягом виконаних робіт.

2.      Тривалість робочого тижня для працюючих у закладі на тарифну ставку не може перевищувати 40 годин на тиждень. Для працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Тривалість щоденної роботи визначається правилами внутрішнього розпорядку, які затверджує керівник закладу освіти за погодженням з профспілковим комітетом закладу з додержання тривалості робочого тижня.

У межах робочого дня педагогічні працівники закладу освіти повинні нести всі види навчально-методичної та науково-дослідницької роботи відповідно до посади, навчального плану і плану науково-дослідної роботи.

3.      При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи педагогічного працівника визначається навчальним планом та розкладом занять, затвердженим директором та погодженим з ПК і включає підготовчу, виховну, методичну, організаційно-педагогічну та іншу роботу відповідно до посади.

4.      Класний керівник працює з дотриманням тривалості робочого тижня, та охоплює обов’язки: класна година, виховний захід, батьківські збори, всеобуч, контроль за дотримання санітарно-гігієнічного режиму закріпленого класу, робота з щоденниками, журналом та інше.

5.      Робота вчителя-предметника розпочинається за 15 хв. до початку уроків, визначених розкладом.

6.      При відсутності педагога або іншого працівника закладу освіти керівник зобов'язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.

7.      Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається.

Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом директора закладу освіти та погодженням профспілкового комітету.

Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

8.      Керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до чергування в закладі. Графік чергування і його тривалість затверджує керівник закладу за погодженням з педагогічним колективом і профспілковим комітетом.

Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають  дітей віком до 3-х років.

Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.

9.      Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, керівник закладу освіти  залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

10.  Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік.

Надання відпустки керівнику закладу освіти оформляється наказом відповідного органу державного управління освітою, а іншим працівникам - наказом навчально-виховного закладу. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.

Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд, а також ненадання відпустки працівникам, молодше вісімнадцяти років, а також працівникам, які мають право на додаткову відпустку у зв'язку з шкідливими умовами праці.

11.  Педагогічним працівникам забороняється:

а)      змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

б)      продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

в)      передоручати виконання трудових обов'язків.

г)      відпускати учнів з уроків, випроваджувати з класу під час занять, посилати за батьками та виконувати інші доручення.

12.  Забороняється в робочий час:

а)      відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов'язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов'язаних з навчальним процесом;

б)      відволікання працівників закладу освіти від виконання професійних обов'язків, а також учнів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

13.  Установити час початку робочого дня для таких категорій працівників:

-          робітників з обслуговування приміщень – 07.00

-          чергових заступників директора школи – 7.30;

-          педагогічних працівників – за 15 хвилин до початку уроку;

-          педагогічних працівників, що мають перші уроки – 07.45;

-          обслуговуючого технічного персоналу – 7.00 – перша зміна, 10.30 – друга зміна

-          режим роботи медичних кабінетів: за окремим графіком

-          сторожів: за окремим графіком

14.  Учителі, які здійснюють останні уроки, супроводжують учнів до гардероба та забезпечують порядок під час виходу учнів з закладу та подвір’я в зимовий період.

15.  Учителі подають щоденні відомості щодо обліку відвідування (до 08.30).

16.  Вважати обов’язковою реєстрацію в книзі відпрацювання робочого часу фактичного початку й закінчення роботи всіх працівників школи під час канікул.

17.  У тривалість робочого тижня (дня) вчителя, окрім педагогічного навантаження, входять і інші види педагогічної діяльності, передбачені посадовою інструкцією та режимом робочого часу, а саме: підготовчу, виховну, методичну, організаційно-педагогічну та іншу роботу відповідно до посади, навчального плану.

18.  У разі виконання вчителем встановленого педагогічного навантаження 18 годин за три дні, в інших днях тижня, в яких за розкладом занять у вчителя непередбачено уроків, вихідними днями для нього не вважаються. Протягом цього часу педагогічний працівник може бути залучений до іншої організаційно-педагогічної діяльності. У ці дні педагогічному працівнику може надаватися методичний день для зайняття самоосвітою та роботою в методичному кабінеті.

19.  У робочий час вчителя також входять підготовка до уроків, класне керівництво, перевірка зошитів, індивідуальна позакласна робота за дітьми, робота з батьками тощо.

20.  Забороняється відволікати педагогічних працівників у робочий час від виконання їх безпосередніх обов’язків, передбачених посадовою та робочою інструкціями. Категорично забороняється відволікати педагогічного працівника від проведення навчального заняття, від чергування на об’єкті, закріпленим за ним в приміщенні або на території закладу, за який він несе персональну відповідальність.

У канікулярний час, що не збігається з щорічною основною, з соціальною або додатковою відпустками і є визначеним структурою поточного навчального року, передбаченою у робочому навчальному плані, а також у період тимчасового призупинення освітнього процесу, пов’язаного з введенням у закладі карантинного режиму, робочий день педагогічного працівника, протягом якого він залучається до організаційно-педагогічної та науково-методичної діяльності, визначається кількістю годин педагогічного навантаження, закріпленою за ним у розкладі уроків до початку канікул або карантинного режиму. Графік роботи педагогічних працівників, не залучених до чергування по школі за спеціальним наказом, у канікулярний час та в період карантинного та при інших форс мажорних обставинах, якщо він не збігається з розкладом уроків, що діє під час навчально-виховного процесу, то відраховується від часу, визначеного як початок робочого дня в режимі роботи закладу.

21.  Рішення про тимчасову зміну режиму роботи закладу у період канікул та тимчасового призупинення освітнього процесу (карантину), зокрема – зміну початку робочого дня для педагогічних працівників, приймається директором ЗЗСО за погодженням з профспілковим комітетом, оформлюється окремим наказом і доводиться до відома членів педагогічного колективу не пізніше, ніж за день до початку канікул або карантинного режиму під підпис.

22.  У разі призупинення роботи закладу, спричинене відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами (епідемії, карантин, буревій, капітальний ремонт, пожежа, повінь, громадянські дії у вигляді загальної суспільної непокори тощо) працівникам час простою оплачується з розрахунку встановленого положенням колективного договору, але не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

23.  Питання необхідності присутності або відсутності на роботі працівників у разі простою вирішується в конкретному випадку адміністрацією за погодженням з профкомом закладу.

24.  Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік до 5 січня. У разі перенесення робочих днів у зв’язку з новорічними та різдвяними святами на виконання наказу вищих органів управління освіти – складається не пізніше, ніж до 15 січня. В ньому попередньо визначаються терміни щорічної відпустки кожного працівника ЗЗСО в місяцях, в які вміщується кількість календарних днів, передбачених на щорічну основну відпустку працівникові чинним законодавством (для педпрацівників – 56 календарних днів, для інших працівників – 24 календарні дні).

25.  Щорічна основна відпустка педагогічним працівникам повної тривалості у перший та наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. Педагогічним працівникам у разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може надаватися протягом навчального року за наявності відповідних документів. Невикористана частина щорічної основної відпустки, за умови її поділу, повинна бути надана, як правило, в період літніх канікул, а в окремих випадках, передбачених колективним договором, в інший канікулярний період.

26.  Терміни щорічної основної відпустки працівника, перший та останній її дні уточнюються на кінець навчального року з урахуванням термінів, викладених в його особистій заяві, та виробничої ситуації, що склалася, доводяться до відома працівника не пізніше, ніж за 2 тижні до першого дня відпустки. За директором ЗЗСО закріплюється право не задовольнити особисту заяву працівника щодо термінів щорічної основної відпустки.

27.  Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, що основна її частина складає не менше 14 днів. Перенесення відпустки на інший термін, відкликання з відпустки допускається в порядку, встановленому чинним законодавством України.

28.  Надання відпустки оформлюється спеціальним наказом по закладу. Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд, а також ненадання її протягом календарного року працівникам, молодшим 18 років та працівникам, які мають право на додаткову відпустку у зв’язку зі шкідливими умовами праці.

29.  Директору ЗЗСО щорічна основна відпустка надається за погодженням з вищестоящим органом освіти на підставі особистої заяви. Терміни щорічної основної відпустки заступників директора з навчально-виховної роботи встановлюються з урахуванням визначеного терміну щорічної відпустки керівника установи.

30.  Робочий день працівника ЗЗСО, що прийнятий на посаду, не пов'язану з педагогічною діяльністю, регулюється спеціально складеним відповідальним посадовцем (заступником директора з господарської роботи/завідуючим господарством) графіком роботи з передбаченою перервою на обід, який за виробничою необхідністю та для раціонального розподілу праці може не співпадати (збігатися) зі встановленим режимом роботи закладу. Робочий графік працівника ЗЗСО вважається чинним з дня його затвердження і може бути зміненим лише на підставі іншого наказу відповідного змісту.

Робочий графік складається для кожного працівника ЗЗСО окремо і затверджується керівником навчального закладу не пізніше дня, який визначено як перший день роботи працівника за наказом роботодавця. Робочий графік містить дані про початок робочого дня та його закінчення, про термін обідньої перерви та відтворює тривалість щоденної роботи працівника у разі її змінності (за наявності змін).

Для сторожів запроваджується підсумований облік робочого часу згідно затвердженого графіку роботи, виходячи з норм 40-годинного робочого тижня при тарифній ставці, обліковим періодом при цьому є місяць.

У межах робочого часу, передбаченого графіком, працівник закладу виконує обов'язки, визначені його посадовою інструкцією. В процесі роботи працівник керується також робочою інструкцією, якщо вона розроблена для виконання окремих видів робіт і є чинною.

31.  Робота органів громадського самоврядування закладу регламентується відповідними законодавчими документами та Статутом освітнього закладу, регулюється внутрішніми організаційно-правовими документами школи.

32.  Робота групи продовженого дня та бібліотеки встановлюється відповідно до навчального плану та розкладу занять

33.  Встановлюється наступний об’єм виконання робіт для прибиральниць шкільних приміщень:

0.5 ставки прибиральниці – 250 кв.м

1 ставка прибиральниці – 500 кв.м

Понеділок – миття панелей і плінтусів.

Вівторок – миття світильників по школі.

Середа – миття вікон, дверей по школі.

Четвер – прибирання підсобних приміщень.

Понеділок, четвер – бібліотека.

Щодня – прибирання обідньої зали, класних кімнат 1-6 класів, туалетних приміщень, медичного кабінету, учительської, кабінету інформатики, кабінету директора та заступника з НВР, приймальні, шкільних коридорів, спортивної зали, туалетних кімнат.

34.  У разі відсутності директора його обов’язки виконує заступник з НВР. У разі відсутності адміністрації школи обов’язки виконує старший черговий вчитель. При відсутності педагога або іншого працівника закладу освіти директор або його заступники зобов'язані терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогічним працівником.

35.  Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається. Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом директора і за погодженням профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку.

36.  Під час канікул працівники молодшого обслуговуючого персоналу залучаються до виконання господарських робіт, які не вимагають спеціальних знань та вмінь (дрібний ремонт, праця на території школи, фарбування, прання тощо).

37.  Робота органів самоврядування регламентується Статутом.

 

 

                                                                              VI. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

 

1.      Основні права і обов’язки працівників

1.1. Основні права і обов’язки директора.

      Директор ЗЗСО має право:

a)    на забезпечення та реалізацію в освітньому закладі своїх законних прав, свобод та інтересів, на охорону і захист своєї професійної честі та гідності;

b)   на максимальне використання професійно-особистісного потенціалу для ефективного управління освітнім процесом у закладі, на вибір стратегії розвитку, на індивідуальний вибір форм і методів безпосереднього керівництва персоналом для забезпечення його високопродуктивної роботи;

c)    на максимальне використання своїх повноважень, не заборонених чинним законодавством, передбачених умовами укладеного з роботодавцем контракту, передбачених умовами діючого в закладі Колективного договору;

d)   на делегування посадових повноважень своїм заступникам, іншим працівникам закладу;

e)    на свій розсуд розпоряджатися ненормованим робочим часом, ураховуючи виконання як запланованого для реалізації, так і проблеми, що потребують оперативного розв’язання;

f)    на відмову педагогічним та іншим працівникам в особистому прийомі поза планом, якщо вони звернулися з питанням неробочого характеру та змісту або з робочим питанням, що не потребує на термінове вирішення;

g)   на свій розсуд встановлювати календарний день початку щорічної основної відпустки, за винятком визначення терміну для осіб, що належать до пільгових категорій, передбачених чинним законодавством України;

h)   на відмову громадянам в особистому прийомі по факту їх звернення в часи, не передбачені спеціальним графіком;

i)     на педагогічну діяльність у закладі, а також в інших закладах, за фахом, у межах навантаження, не забороненого законодавством;

j)     на користування оплачуваною відпусткою у повному обсязі, на додаткові та соціальні відпустки, передбачені у Колективному договорі навчального закладу; на участь у громадському самоврядуванні, на приналежність (членство) у громадських спільнотах (організаціях, асоціаціях), у тому числі – на членство у профспілці;

k)   на діяльність, не пов’язану з роботою в сфері освіти, у вільний від роботи час.

Директор ЗЗСО зобов’язаний:

a)    здійснювати управління закладом як цілісною системою на засадах компетентнісного підходу, який передбачає наявність у особи, призначеної на посаду, інтегральної професійно-особистісної якості, що характеризує здатність вирішувати професійні проблеми і типові професійні задачі, які виникають у реальних ситуаціях управлінської діяльності, з використанням спеціальних знань за результатами спеціальної фахової підготовки (освіти), з використанням професійного і життєвого досвіду, цінностей і схильностей;

b)    здійснювати заходи щодо оптимізації системи управління школою, в тому числі – в аспекті кадрового забезпечення, впроваджувати в практику роботи інноваційні технології, що відповідають сучасним вимогам розвитку загальної середньої освіти, відповідають потребам основних замовників освітніх послуг – учнів та їхніх батьків (осіб, що їх замінюють);

c)    забезпечувати в межах своєї компетенції оптимальні організаційні та економічні умови для здійснення освітнього процесу в закладі на рівні державних стандартів якості освіти для ефективної роботи педагогічних та інших працівників відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

d)   визначати своєчасно педагогічним працівникам робочі місця, забезпечувати оперативне доведення до їхнього відома режиму роботи закладу, розкладу занять та графіку чергування, річного плану роботи школи, інших документів, зумовлюючих організацію та порядок їхньої діяльності на бездоганне виконання своїх посадових обов’язків;

e)    доводити до відома педагогічних працівників наприкінці навчального року (до надання відпустки) попереднє педагогічне навантаження, виходячи з інваріантної частини проекту робочого навчального плану на наступний навчальний рік;

f)    визначати своєчасно працівникам, що прийняті на роботу для обслуговування шкільної будівлі, її приміщень, території закладу і т.ін., робочі місця, забезпечувати доведення до їхнього відома режиму роботи закладу, графіку їхньої роботи та інших документів, зумовлюючих ефективну організацію їхньої праці для бездоганного виконання своїх посадових обов’язків;

g)   забезпечувати своєчасно педагогічних та інших працівників закладу необхідними засобами для роботи в обсягу наявної та функціонуючої навчально-методичної та матеріально-технічної бази;

h)   надавати відпустки всім працівникам закладу освіти відповідно до графіку відпусток;

i)     забезпечувати з урахуванням наявних і функціонуючих ресурсів оптимальні умови безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу, умови техніки безпеки, виробничої санітарії тощо; організовувати харчування учнів і працівників закладу; здійснювати заходи для охорони здоров’я та життя учасників освітнього процесу протягом робочого дня, для збереження їхнього особистого майна;

j)     активно використовувати засоби щодо вдосконалення керівництва закладом, щодо зміцнення дисципліни серед учасників освітнього процесу;

k)    додержуватись умов Колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників та учнів, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв;

l)     своєчасно подавати органам державної виконавчої влади встановлену звітність, а також інші необхідні відомості про роботу закладу.

Директору ЗЗСО забороняється:

a)         мати педагогічне навантаження вище за педагогічне навантаження працівника аналогічної фахової підготовки, що прийнятий на посаду вчителя без обговорення неповного навантаження;

b)        замінювати протягом робочого тижня відсутніх учителів більше встановленої норми-дозволу;

c)         замінювати уроки відсутніх педагогічних працівників при наявності вільних від навчальних занять за розкладом інших педагогічних працівників;

d)        відволікати педагогічних працівників від проведення навчальних занять та чергування по школі для участі в інших заходах, у тому числі – запланованих, якщо вони співпадають з графіком чергування по школі під час навчально-виховного процесу, збігаються з розкладом уроків;

e)         залучати педагогічних працівників без їхньої особистої згоди до участі в роботах, зокрема – господарських, не пов’язаних з безпосередньою педагогічною діяльністю та виконанням обов’язків, передбачених посадовою або/і робочою інструкцією; у разі згоди працівника на участь у господарській роботі, - залучати до виконання за рахунок навчальних годин та часу, передбаченого на чергування по школі;

f)         відвідувати згідно з планом або позапланово навчальне заняття (виховний захід), що проводить педагогічний працівник, без оголошення йому мети відвідування;

g)        відвідувати уроки педагогів – молодих спеціалістів для виконання контролюючої функції без попередження заздалегідь і отримання їх особистої згоди, без оголошення мети, що передбачає обов’язково надання методичної допомоги;

h)        входити до керівних органів профспілки.

Відповідальність за порушення.

a)         Директор може бути притягнутим до дисциплінарної відповідальності, передбаченої чинним законодавством України, – догани, звільнення (розірвання контракту) – за вчинення порушень. Рішення про притягнення керівника установи до дисциплінарної відповідальності приймається роботодавцем – начальником відділу (управління) освіти.

b)        Відносно керівника установи можуть бути застосовані інші заходи адміністративного впливу, передбачені чинним законодавством України або застосовані заходи громадського впливу.

Заохочення за успіхи в роботі.

Успіхи та результати праці директора знаходять відтворення в загальних показниках роботи закладу, в її високих показниках з окремих напрямів діяльності. Крім того, враховують (передбачають) відносно керівника установи такі позиції, як належне виконання професійних обов’язків, особисті досягнення в галузі управління навчальним закладом, тривалість і бездоганність роботи на посаді. Все це визначає можливість заохочення директора закладу у моральній (грамота, подяка тощо) або матеріальній (грошова винагорода, цінний подарунок тощо) формі.

Вид, форма заохочення директора встановлюється засновником школи або уповноваженим на це органом державного управління на підставі відповідного звернення (подання), яке, в свою чергу, надається уповноваженим на виконання такої функції органом (представництвом) згідно з чинним законодавством.

Директор закладу може відзначатися за успіхи в роботі за процедурою заохочення інших педагогічних працівників, але за умови, якщо керівник практикує у навчальному закладу як учитель.

2.      Основні права та обов’язки заступників директора з навчально-виховної роботи.

Заступник директора закладу з навчально-виховної (виховної) роботи має право:

a)    на забезпечення та реалізацію в навчальному закладі своїх законних прав, свобод та інтересів, охорону і захист професійної честі та гідності;

b)   на відмову педагогічним та іншим працівникам в особистому прийомі поза планом, якщо вони звернулися з питанням неробочого характеру та змісту або з робочим питанням, що не потребує на термінове вирішення;

c)    на відмову громадянам в особистому прийомі по факту їх звернення в часи, не передбачені спеціальним графіком;

d)   на педагогічну діяльність у ЗЗСО, а також в інших закладах освіти, за фахом, у межах навантаження, не забороненого законодавством;

e)    на користування оплачуваною відпусткою у повному обсязі, на додаткові та соціальні відпустки, передбачені у Колективному договорі навчального закладу; на участь у державно-громадському самоврядуванні, на приналежність (членство) у громадських спільнотах (організаціях, асоціаціях), у тому числі – в тих, що мають первинні осередки у закладі;

f)    на діяльність, не пов’язану з роботою в сфері освіти, у вільний від роботи час.

Заступник директора закладу з навчально-виховної роботи зобов’язаний:

g)   бути обізнаним з питань управління закладом освіти у відповідності з останніми надбаннями науки, володіти основними професійно-особистісними якостями, що відповідають загальним вимогам управлінської діяльності, вимогам керівника установи;

h)   дотримуватись порядку ієрархії в управлінні, основних правил роботи в команді; здійснювати свою діяльність у межах повноважень, делегованих директором закладу, визначених ним у персональних посадових сертифікатах (інструкціях), затверджених у встановленому порядку, та повноважень, відтворених у відповідних наказах по закладу;

i)     дотримуватись корпоративної етики, у тому числі – в аспекті зовнішнього вигляду - ділового одягу та взуття, атрибутики (в повсякденній роботі, при виконанні представницьких функцій та під час урочистостей тощо);

j)     активно використовувати засоби щодо вдосконалення керівництва закладом, зміцнення трудової дисципліни в колективі, у тому числі – шляхом особистої зразкової поведінки, сумлінної праці, бездоганної виконавчої дисципліни;

k)   активно використовувати засоби щодо забезпечення дисципліни в закладі, режиму його роботи та правил поведінки з боку учнів та їхніх батьків (осіб, що їх замінюють) як учасників освітнього процесу;

l)     додержуватись умов Колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників та учнів, сприяти забезпеченню надання їм установлених пільг і привілеїв;

m) здійснювати своєчасно підготовку проектів розпорядчих документів (наказів), а також документів, що регулюють організацію і порядок життєдіяльності (розклади, графіки), оплату праці та надання відпусток (табелі заробітної платні, графіки відпусток); дотримуватись при проектуванні документів основних положень людиноцентриського підходу в управлінні, принципу раціонального розподілу праці, принципів об’єктивності та оптимальності з урахуванням нормативно-правових вимог;

n)   оперативно готувати проекти документів (статистичних та інших звітів) або безпосередньо відомості про роботу установи освіти (інформацію) для подання у вищі органи управління освіти, для подання органам державної виконавчої влади.

Заступникам директора з навчально-виховної роботи забороняється:

a)                  мати педагогічне навантаження вище за педагогічне навантаження працівника аналогічної фахової підготовки, що прийнятий на посаду вчителя без обговорення неповного навантаження;

b)                 замінювати протягом робочого тижня відсутніх учителів більше встановленої норми-дозволу;

c)                  замінювати уроки відсутніх педагогічних працівників при наявності вільних від навчальних занять за розкладом інших педагогічних працівників;

d)                 замінювати відсутніх педагогічних працівників у дні чергування по закладу за винятком ситуації, коли забезпечити заміну іншим педагогічним працівником неможливо за причини його відсутності, а заміна організується позапланово, оперативно;

e)                  відволікати педагогічних працівників від проведення навчальних занять та чергування по школі для участі в інших заходах, у тому числі – запланованих, якщо вони співпадають з графіком чергування по школі під час навчально-виховного процесу, збігаються з розкладом уроків;

f)                  здійснювати відвідування навчального заняття (виховного заходу), що проводить педагогічний працівник, як контрольне відвідування без попереднього ознайомлення працівника з термінами контролю, якщо він запланований, та без попередження заздалегідь (спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії не пізніше, ніж за годину до навчального заняття; спеціалістів другої та першої кваліфікаційних категорій – не пізніше, ніж за день до уроку, що передбачається для відвідування).

g)                 відвідувати згідно з планом або позапланово навчальне заняття (виховний захід), що проводить педагогічний працівник, без оголошення йому мети відвідування;

h)                 відвідувати уроки педагогів – молодих спеціалістів для виконання контролюючої функції без попередження заздалегідь і отримання їх особистої згоди, без оголошення мети, що передбачає обов’язково надання методичної допомоги;

i)                   переносити проведення запланованих заходів організаційно-педагогічної та науково-методичної спрямованості на інший час безпідставно (без видання спеціального розпорядження (наказу));

j)                   залишати заклад освіти в часи чергування для розв’язання робочих проблем у вищих органах управління освіти, для участі в інструктивно-методичних та робочих нарадах, семінарах тощо без передоручення виконання робочих обов’язків працівникові відповідної посади під його особистий підпис та попередження про заміну чергового;

k)                 передоручати іншому працівникові відповідної посади виконання своїх робочих функцій і посадових обов’язків з делегуванням відповідальності без попередньої згоди такого працівника під особистий підпис та попередження безпосереднього керівника;

l)                   доручати виконання управлінських функцій на громадських засадах педагогічному працівникові, що не входить до керівного складу, не має досвіду управлінської діяльності, не є учасником робочої групи, призначеним наказом по навчальному закладу, не є учасником взаємоконтролю за власною ініціативою;

Відповідальність за порушення.

a)                  Заступник директора з навчально-виховної роботи може бути притягнутим до дисциплінарної відповідальності, передбаченої чинним законодавством України, – догани, звільнення – за вчинення порушень.

b)                 Відносно заступника директора з навчально-виховної (виховної) роботи можуть бути застосовані інші заходи адміністративного впливу, передбачені чинним законодавством України, а також заходи громадського впливу.

Заохочення за успіхи в роботі.

a)         Успіхи та результати високопродуктивної праці заступників директора з навчально-виховної роботи знаходять відтворення в безпосередніх результатах роботи педагогічних працівників закладу, в загальних показниках діяльності школи з тих напрямів та ланок роботи, які очолюються заступниками згідно з персональними посадовими сертифікатами (посадовими інструкціями). Крім того, містять такі показники, як сумлінне виконання функцій менеджерів другої ланки управління школою, особисті досягнення в професійній галузі, тривалість і бездоганність роботи на посаді. Все це визначає можливість заохочення заступників директора з навчально-виховної роботи у моральній (грамота, подяка тощо) або матеріальній (грошова винагорода, цінний подарунок тощо) формі, як то передбачено чинним законодавством.

b)        Заохочення заступника директора з навчально-виховної роботи здійснюється уповноваженим на це органом на підставі спеціального подання, яке, в свою чергу, подається іншим органом, що має право на виконання такої функції. Так, вищий орган управління освіти здійснює заохочення заступника директора з навчально-виховної роботи на підставі подання керівника установи, керівник установи здійснює заохочення на підставі звернення (подання) шкільних органів державно-громадського самоврядування. Вид та форма заохочення визначається органом, що представляє подання за попереднім погодженням з профкомом.

c)         У разі, якщо особа, що працює в закладі на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи, має педагогічне навантаження і в системі практикує як учитель, до неї можуть застосовані форми заохочення, передбачені для педагогічних працівників.

3.      Основні права і обов’язки завідуючого господарством.

Завідуючий господарством має право:

a)    на забезпечення та реалізацію в навчальному закладі своїх законних прав, свобод та інтересів, охорону і захист професійної честі та гідності;

b)   на участь у державно-громадському самоврядуванні;

c)    на користування оплачуваною відпусткою в повному обсязі, на додаткові та соціальні відпустки, передбачені у Колективному договорі навчального закладу;на участь у громадському самоврядуванні, на приналежність (членство) у громадських спільнотах (організаціях, асоціаціях), у тому числі – на членство у профспілці;

d)   на діяльність за межами закладу освіти у вільний від роботи час.

Завідуючий господарством зобов’язаний:

e)    бути обізнаним з питань управління (завідування) в аспекті господарської діяльності, в галузі забезпечення порядку утримання закладу відповідно до вимог фінансово-правової дисципліни, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу, виробничої санітарії тощо;

f)    забезпечувати належне утримання і збереження приміщень, опалення, освітлення, вентиляції, матеріально-технічного та навчально-виробничого обладнання, інвентарю, іншого майна; створювати належні умови для зберігання верхнього одягу учнів;

g)   своєчасно готувати проекти документів, що відтворюють стан матеріально-технічної бази закладу, зміни в інвентаризації тощо, що впливають на дотримання порядку в організації праці та здійснення її оплати працівникам, які займані на посадах, не пов’язаних з педагогічною діяльністю;

h)    дотримуватись корпоративної етики, порядку ієрархії в управлінні, основних правил роботи в команді; активно використовувати засоби щодо вдосконалення керівництва закладом у межах посадових повноважень, щодо зміцнення трудової дисципліни серед членів колективу.

i) завгосп по узгодженню з директором визначає об’єм і характер роботи технічного персоналу школи з урахуванням навантаження в межах робочого дня.

Завідуючому господарством забороняється:

j) відволікати педагогічних працівників від проведення навчальних занять та чергування по школі для участі в заходах фінансово-господарської спрямованості;

k)   здійснювати контролюючу функцію за роботою педагогічних працівників, що не стосується питань фінансово-господарського характеру, дотримання норм техніки безпеки, протипожежної безпеки, норм охорони праці, санітарно-гігієнічних вимог тощо;

l) залучати педагогічних працівників до участі в господарських роботах по закладу за рахунок навчальних годин та часу, передбаченого для чергування по школі, без узгодження з керівником установи, а за його відсутності – з черговим адміністратором;

m) залучати школярів до участі в господарських роботах по закладу без їхньої особистої згоди та дозволу на роботу з боку батьків учнів (осіб, що їх замінюють), без попереднього узгодження з педагогічним працівником (класним керівником дитини), без дозволу керівника установи, а за його відсутності – без дозволу чергового адміністратора (заступника директора з навчально-виховної роботи);

n)   переносити проведення запланованих заходів господарської спрямованості на інший час без об’єктивних на те причин, безпідставно (без попереднього узгодження з керівником установи);

 • o)    передоручати іншому працівникові відповідної посади виконання своїх робочих функцій і посадових обов’язків з делегуванням відповідальності без попередньої згоди такого працівника під особистий підпис та попередження безпосереднього керівника;

p)   доручати виконання управлінських функцій на громадських засадах підлеглому працівникові, що не має досвіду управлінської діяльності, не є учасником робочої групи, призначеним наказом по навчальному закладу;

q)   приймати до виконання рішення керівника установи з питань фінансово-господарської діяльності, що передбачено тягнуть за собою юридичну відповідальність як адміністративні або карні правопорушення;

Відповідальність за порушення.

r)Завідуючий господарством може бути притягнутим до дисциплінарної відповідальності – догани, звільнення – за вчинення порушень. Рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності приймається керівником установи.

s)    Відносно завідуючого господарством як матеріально відповідальної особи можуть бути застосовані заходи адміністративного впливу, передбачені чинним законодавством України (штрафні санкції тощо). Крім того, застосовуються заходи громадського впливу.

Заохочення за успіхи в роботі.

t)Успіхи та результати високопродуктивної праці завідуючого господарством знаходять відтворення в загальних показниках діяльності закладу з тих напрямів та ланок роботи, які визначені у посадовій (робочій) інструкції працівника.

u)   Рішення про заохочення завідуючого господарством приймається на підставі рішення керівника установи, що узгоджує своє рішення із органом громадського самоврядування – Радою закладу.

v)   Вид та форма заохочення завідуючого господарством обирається керівником установи за рекомендацією Ради закладу, в окремих випадках – на підставі рішення спеціально створених комісій, передбачених Колективним договором, а також на підставі рішення інших органів, уповноважених на виконання такої функції.

4.      Основні права і обов’язки педагогічних працівників

Педагогічні працівники мають право:

a)         на реалізацію, забезпечення, охорону і захист своїх законних прав, свобод та інтересів, професійної честі та гідності;

b)        на діяльність за межами навчального закладу у вільний від роботи час;

c)         на участь у громадському самоврядуванні;

d)        на користування оплачуваною відпусткою у повному обсязі, на додаткові та соціальні відпустки, передбачені у Колективному договорі навчального закладу; на участь у громадському самоврядуванні, на приналежність (членство) у громадських спільнотах (організаціях, асоціаціях), які мають первинні осередки у закладі.

Педагогічні працівники зобов'язані:

a)         працювати сумлінно, вести на високому рівні навчальну і методичну роботу за своїм фахом, дотримуватись режиму роботи навчального закладу, виконувати вимоги Статуту закладу і положення Колективного договору, забезпечувати дисципліну праці;

b)        здійснювати виховну роботу з учнями, а також роботу з виховного впливу на інших працівників та батьків учнів (осіб, що їх замінюють), дотримуючись етичних норм та правил поведінки, застосовуючи методи переконання;

c)         виконувати вимоги з охорони праці та безпеки життєдіяльності, дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачених відповідними діючими інструктивно-нормативними та інструктивно-методичними документами;

d)        здійснювати свою діяльність на підставі чинного законодавства, організаційно-правових документів школи, керуючись посадовою інструкцією, у разі наявності – і робочою інструкцією, що визначають коло спеціальних обов’язків (робіт) для кожного працівника, затвердженими в установленому порядку, з якими ознайомлено кожного працівника під підпис;

e)         берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати у дітей дошкільного віку, учнів та студентів бережливе ставлення до майна навчально-виховного закладу.

f)         працівники закладу в установлені строки повинні проходити медичний огляд у відповідності з чинним законодавством.

g)        приходити до закладу не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку навчального заняття у дні, коли працівник не задіяний у чергуванні на об’єктах, приміщеннях на початок навчального дня згідно з графіком. У випадку нез’явлення педагогічного працівника на роботу за 15 хвилин до навчального заняття, він вважається таким, що спізнився. У разі, якщо вчитель не приступив до заняття згідно з розкладом, за дзвоником на урок, він не допускається до роботи з класом, академічна (навчальна) година йому не оплачується; оплата відпрацьованого часу здійснюється працівникові, що залучений черговим адміністратором до заміни відсутнього працівника;

h)        по факту приходу на роботу, знайомитись з усіма оголошеннями, об’явами, наказами; у канікулярний час або в робочі дні під час призупинення освітнього процесу – робити відмітку в Книзі обліку виходу на роботу педагогічних працівників під час канікул, під час призупинення освітнього процесу. У разі відсутності підпису працівника по закінченні робочого дня в Книзі обліку виходу на роботу педагогічних працівників під час канікул, під час призупинення навчально-виховного процесу він вважається таким, що не вийшов на роботу, за винятком випадків, коли педагогічний працівник робочий день відпрацював в іншому місці за розпорядженням (наказом) керівника навчального закладу. Запис про відпрацьований день в іншому місці педагогічний працівник робить у присутності адміністрації після підтвердження його перебування за місцем відрядження;

i)          забезпечити по закінченні заняття у навчальному приміщенні порядок і належний стан, що відповідає вимогам санітарії та гігієни, нормам охорони безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу. Педагогічний працівник несе персональну відповідальність за порушення означених вимог, за навчальну та матеріально-технічну базу приміщення, в якому він відпрацював;

j)          повідомляти оперативно черговому адміністратору про всі випадки порушення Правил внутрішнього розпорядку закладу, про нещасні випадки та факти травмування учасників освітнього процесу тощо, свідками яких він став.

k)        Про причини відсутності чи запізнення вчитель подає пояснення в навчальну частину, черговому адміністратору.

l)          перед початком уроку вчитель перевіряє готовність учнів до уроку і санітарний стан навчального приміщення. У випадку, якщо кабінет не підготовлений належним чином до занять, учитель не повинен починати урок до приведення кабінету в повну готовність.

m)       після дзвоника з уроку вчитель повідомляє учнів про закінчення заняття і дає дозвіл на вихід із класу, організує роботу чергових по виконанню санітарно-гігієнічного режиму школи.

n)        після закінчення уроків вчитель супроводжує у роздягальню той клас, в якому він вів останній урок.

 • o)        учитель несе відповідальність за збереження майна, чистоту і порядок у своєму класі (кабінеті) під час уроку.

p)        закріплення робочих місць за учнями проводять у класах класні керівники.

q)        Викликавши учня для опитування, вчитель зобов’язаний попросити пред’явити щоденник (3 – 9 кл.) оцінку, одержану учнем за відповідь, учитель заносить в класний журнал і щоденник учня (3 – 9 кл.).

r)          Учитель приносить і виносить класний журнал сам, не передаючи його учням і не залишаючи у класі. Своєчасно подати класний журнал своєму колезі – обов’язок кожного вчителя.

s)         Учитель зобов’язаний з початку уроку особисто відмітити в класному журналі відсутніх учнів.

t)          Учитель зобов’язаний у день проведення уроку записати в класному журналі зміст даного уроку і домашнє завдання учням.

u)        Учитель повинен на вимогу навчальної частини або голови методичного об’єднання, вийти на заміну уроків відсутнього колеги.

v)        Учитель, який не має можливості з’явитись на свої уроки з поважної причини, зобов’язаний заздалегідь попередити про це директора та навчальну частину закладу.

w)       Класні керівники зобов’язані вести облік відвідування учнями закладу і щоденно робити про це відповідну відмітку в класному журналі.

x)        Класні керівники терміново повинні вжити заходи по виясненню причин пропуску уроків та подавати інформацію щотижня про відвідування учнів занять заступнику директора з НВР.

y)        Вчителі повинні слідкувати за економією електроенергії та водопостачання.

Педагогічні працівники закладу повинні:

а)      забезпечувати умови для засвоєння учнями, навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;

б)      настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностей;

в)      виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

г)      готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

д)      додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня;

е)      захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, іншим шкідливим звичкам;

ж)    постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

Педагогічним працівникам забороняється протягом робочого часу:

 • змінювати на свій розсуд розклад навчальних занять та закріплені для їх проведення кабінети, організовувати взаємозаміну уроків;
 • змінювати на свій розсуд графіки чергування та організовувати взаємозаміну чергування;
 • подовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;
 • передоручати виконання обов’язків іншим працівникам;
 • відволікатися під час проведення навчальних занять та чергування по закладу, на спілкування з батьками учнів (особами, що їх замінюють);
 • відволікатися під час проведення навчальних занять та чергування по закладу на виконання громадських доручень, займатися справами, які безпосередньо не стосуються освітнього процесу, що здійснюються, не стосуються процесу чергування, до якого вони залучені;
 • організовувати та проводити туристські, культурно-масові, спортивно-масові заходи за рахунок навчально-виховного процесу, без дозволу керівника закладу, що підкріплюється відповідним наказом по школі, у якому в обов’язковому порядку зазначається списковий склад дітей-учасників заходу та відповідальний за їхнє життя та здоров’я. Списковий склад дітей-учасників заходу заноситься до наказу за поданням педагогічного працівника, що несе персональну відповідальність за його достовірність;
 • на свій розсуд розпоряджатися закріпленим кабінетом та навчально-методичною і матеріально-технічною базою, що в ньому знаходиться, вживати дій, що тягнуть за собою дезорганізацію навчально-виховного процесу як в урочний, так і позаурочний час, дезорганізацію проведення в кабінеті запланованих заходів організаційно-педагогічної та науково-методичної спрямованості;
 • використовувати закріплений кабінет для надання платних освітніх послуг, дозвіл на які не оформлено у встановленому порядку;
 • залишати робочий кабінет під час навчального заняття для розв’язання особистої проблеми без забезпечення організованої черговим адміністратором тимчасової заміни, залишати закріплений об’єкт чергування по закладу достроково;
 • порушувати режим роботи закладу, скорегований затвердженим розкладом занять та графіком чергування;
 • використовувати час, відведений розкладом на уроки, графіком – на чергування, для обідньої перерви;
 • залишати без нагляду відчиненим навчальний кабінет, в якому закінчено навчальне заняття;
 • утримувати навчальний кабінет, в якому за розкладом проводяться заняття, в стані, що не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам та нормам охорони праці, безпеки життєдіяльності;
 • не супроводжувати у відповідний сезонний період колектив учнів до початку 1-го уроку (за розкладом занять для класу та вчителя) та по закінченню останнього уроку (за розкладом занять для класу) в роздягальню та залишати дітей в ній під час переодягання;
 • припускатися у відповідний сезонний період присутності учнів на уроці у верхньому одязі та без змінного взуття (для дівчат - взуття без високих підборів), що є порушенням санітарно-гігієнічним вимог до навчально-виховного процесу, норм охорони праці і безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу;
 • не брати участь без поважних причин, а у випадку наявності поважної причини – без погодження з черговим адміністратором, у запланованих заходах організаційно-педагогічної та науково-методичної спрямованості (в засіданнях педагогічної ради, методичних об’єднань, в нарадах при директорові, інструктивно-методичних та робочих нарадах при заступниках директора, в конференції (загальних зборах), семінарах тощо);
 • виконувати доручення, розпорядження тощо посадовців з вищих органів управління освіти, які безпосередньо не працюють у закладі, без узгодження власних дій з керівником закладу або з черговим адміністратором - у випадку відсутності за виробничими обставинами (по службових справах) директора школи на робочому місці.

Відповідальність за порушення.

 • За порушення дисципліни до педагогічного працівника може бути застосоване дисциплінарне стягнення, згідно із законодавством.
 •  До застосування дисциплінарного стягнення директор школи повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмове пояснення складається відповідний акт.
 • Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не враховуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше 6 місяців з дня вчинення проступку. За кожне порушення трудової дисципліни накладається одне дисциплінарне стягнення.
 • Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові у встановленому порядку під підпис.
 • Догана як дисциплінарне стягнення може бути застосоване у відповідності до п.п. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 КЗпП України. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване у відповідності до п.п. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 КЗпП України.
 •  Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не припустився нового порушення трудової дисципліни і до того ж виявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.
 • Роботодавець має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу школи або первинної профспілкової організації, що діє у навчальному закладі.
 •  Педагогічні працівники, обрані до складу профспілкових органів первинних організацій (комітетів) у закладі, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди керівника профспілкового органу (комітету). Керівники комітетів первинних профспілкових, що діють у закладі - без попередньої згоди вищестоящого профспілкового органу.

Заохочення за успіхи в роботі.

 • Забезпечення трудової дисципліни в закладі реалізується наявністю у суб’єктів праці – працівників, які здійснюють педагогічну діяльність – готовності до високопродуктивної роботи. Належний рівень такої готовності забезпечується з боку працівників відповідним рівнем професійної обізнаності, володінням спеціальними знаннями, мотивацією праці, дисциплінованістю – дотриманням обов’язкового порядку поведінки, що відповідає загальнолюдським нормам права та моралі, особливим вимогам освіти як сфери духовного виробництва, вимогам загальноосвітньої школи як інституту соціального виховання. Високий рівень такої готовності у суб’єктів праці відзначається посиленою внутрішньою мотивацією до сумлінного виконання своїх обов’язків, зумовленою, в свою чергу, позитивною юридичною відповідальністю, яка знаходить своє відтворення в реальних успіхах працівника, фактичних результатах його діяльності.
 • Успіхи та результати праці, зразкове виконання обов’язків, високі досягнення в професійній галузі, тривала і бездоганна робота є підставою для заохочення працівника закладу в моральній або матеріальній формі, як то передбачено чинним законодавством та колективним договором.
 • У закладі застосовуються такі моральні та матеріальні заохочення працівників:

оголошення подяки в усній або письмовій формі;

 представлення на відзначення подякою до вищестоящих органів управління освітою, органів виконавчої влади;

нагородження грамотою шкільного рівня;

представлення до нагородження грамотою до вищестоящих органів управління освітою;

представлення на присвоєння почесних звань;

переведення на систему самоконтроля професійної діяльності;

надання щорічної грошової винагороди;

преміювання,

нагородження цінним подарунком.

 • Працівникам, які успішно виконують свої посадові обов’язки, надаються, крім зазначеного вище, в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах повноважень навчального закладу. Таким працівникам також надається перевага при просуванні по роботі.
 • Заохочення попередньо погоджуються з профспілковим комітетом і оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу працівників, заносяться до трудової книжки педагогічного працівника.

 

5.      Основні права і обов’язки працівників, що займають посади, не пов’язані з педагогічною діяльністю.

Працівники, що займають посади, не пов’язані з педагогічною діяльністю, мають право:

на реалізацію, забезпечення, охорону і захист своїх законних прав, свобод та інтересів, професійної честі та гідності;

на діяльність за межами навчального закладу у вільний від роботи час;

на участь у громадському самоврядуванні;

на користування оплачуваною відпусткою у повному обсязі, на додаткові та соціальні відпустки, передбачені у Колективному договорі закладу;

на участь у громадському самоврядуванні, на приналежність (членство) у громадських спільнотах (організаціях, асоціаціях), у тому числі – в тих, що мають первинні осередки у закладі.

Працівники, що займають посади, не пов’язані з педагогічною діяльністю, зобов’язані:

a)    берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати в учнів бережливе ставлення до майна школи;

b)   працювати сумлінно, дотримуватись режиму роботи закладу, виконувати вимоги Статуту закладу і положення Колективного договору, дотримуватись дисципліни праці;

c)    здійснювати виховну роботу з учнями, а також роботу з виховного впливу на інших працівників та батьків учнів (осіб, що їх замінюють), дотримуючись етичних норм та правил поведінки, застосовуючи методи переконання;

d)   виконувати вимоги з охорони праці та безпеки життєдіяльності, дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачених відповідними діючими інструктивно-нормативними та інструктивно-методичними документами;

e)    здійснювати свою діяльність на підставі чинного законодавства, організаційно-правових документів закладу, керуючись посадовою інструкцією або робочою інструкцією, що визначають коло спеціальних обов’язків (робіт) для кожного працівника, затвердженими в установленому порядку, з якими ознайомлено кожного працівника під розпис.

Працівникові ЗЗСО, що не є педагогічним працівником, забороняється:

a)         виконувати роботу, не пов'язану з його безпосередніми обов'язками, зокрема - педагогічного характеру;

b)        вживати заходи виховного впливу стосовно учнів без педагогічних працівників за винятком форс-мажорних обставин, надзвичайних ситуацій;

c)         виконувати доручення, розпорядження тощо педагогічних працівників без згоди безпосереднього керівника або роботодавця;

d)        скорочувати на свій розсуд графік роботи та визначений обсяг роботи на день;

e)         надавати платні послуги педагогічним працівникам ЗЗСО, батькам учнів (особам, що їх замінюють), без оформлення їх у встановленому порядку, в робочий час, за рахунок робочого часу;

f)         залишати навчальний заклад без дозволу безпосереднього керівника або роботодавця для розв'язання особистих проблем в години, визначені графіком роботи;

g)        передоручати виконання своїх обов'язків іншим працівникам, організовувати власну заміну без спеціального розпорядження-дозволу під підпис безпосереднього керівника (заступника директора з господарської роботи/завідуючого господарством);

h)        на свій розсуд розпоряджатися майном, інвентарем, іншим, що складає матеріально-технічну базу закладу і за відсутності або пошкодження може призвести до негативних наслідків щодо збереження шкільної території і будівель, зокрема - їх приміщень у належному стані;

i)          здійснювати діяльність протягом навчального дня на виконання посадових обов'язків, що може запобігти навчально-виховному процесу, мати негативний вплив на здоров'я учасників освітнього процесу - учнів та педагогічних працівників.

Відповідальність за порушення.

a)    За порушення дисципліни до працівника, що займають посади, не пов’язані з педагогічною діяльністю, може бути застосоване дисциплінарне стягнення, згідно із законодавством.

b)   До застосування дисциплінарного стягнення керівник установи повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмове пояснення складається відповідний акт.

c)    Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не враховуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше 6 місяців з дня вчинення проступку. За кожне порушення трудової дисципліни накладається одне дисциплінарне стягнення.

d)   Дисциплінарні стягнення застосовуються роботодавцем (керівником установи) за наявності документів, що підтверджують факт порушення, містять зміст заподіяного.

e)    Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядження) і повідомляється працівникові у встановленому порядку під підпис.

f)    Догана як дисциплінарне стягнення може бути застосоване у відповідності до п.п. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 КЗпП України. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване у відповідності до п.п. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 КЗпП  України.

g)   Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не припустився нового порушення трудової дисципліни і до того ж виявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

h)   Роботодавець має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу школи або первинної профспілкової організації, що діє у навчальному закладі.

i)     Працівники, обрані до складу профспілкових органів первинних організацій (комітетів) у закладі, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди керівника профспілкового органу (комітету). Керівники комітетів первинних профспілкових, що діють у закладі - без попередньої згоди вищестоящого профспілкового органу.

Заохочення за успіхи в роботі.

j)     Забезпечення трудової дисципліни в закладі реалізується наявністю у суб’єктів праці – працівників, які займають посади, не пов’язані з педагогічною діяльністю, - готовності до високопродуктивної роботи. Належний рівень такої готовності забезпечується з боку працівників, незалежно від посади, відповідним рівнем професійної обізнаності, володінням спеціальними знаннями, мотивацією праці, дисциплінованістю – дотриманням обов’язкового порядку поведінки, що відповідає загальнолюдським нормам права та моралі, особливим вимогам освіти як духовної сфери, вимогам загальноосвітньої школи як інституту соціального виховання. Високий рівень такої готовності у суб’єктів праці відзначається посиленою внутрішньою мотивацією до сумлінного виконання своїх обов’язків, зумовленою, в свою чергу, позитивною юридичною відповідальністю, яка знаходить своє відтворення в реальних успіхах працівника, фактичних результатах його діяльності.

k)   Успіхи та результати праці, зразкове виконання обов’язків, високі досягнення в професійній галузі, тривала і бездоганна робота є підставою для заохочення працівника закладу в моральній або матеріальній формі, як то передбачено чинним законодавством.

l)     У закладі застосовуються такі моральні та матеріальні заохочення працівників:

оголошення подяки в усній або письмовій формі;

представлення на відзначення подякою до вищестоящих органів управління освітою, органів виконавчої влади;

нагородження грамотою шкільного рівня;

представлення до нагородження грамотою до вищестоящих органів управління освітою;

представлення на присвоєння почесних звань;

переведення на систему самоконтролю професійної діяльності;

преміювання,

нагородження цінним подарунком.

m) Працівникам, які успішно виконують свої посадові обов’язки, надаються, крім зазначеного вище, в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах повноважень навчального закладу. Таким працівникам також надається перевага при просуванні по роботі.

n)   Заохочення попередньо погоджуються з профкомом закладу та оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу працівників, заносяться до трудової книжки працівника.

 

VII. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

 

1. Для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього розпорядку або графіками змінності, які затверджує керівник закладу освіти за погодженням з профспілковим комітетом закладу з додержанням тривалості робочого тижня.

2. В межах робочого дня педагогічні працівники закладу освіти повинні вести всі види навчально-методичної та науково-дослідницької роботи відповідно до посади, навчального плану.

РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ

 

5-11 класи

(45 хвилин) 

 8.00-8.45

2

8.55-9.40

3

10.00-10.45

4

11.05-11.50

5

12.00-12.45

6

12.55-13.40

7

13.50-14.35

8

14.40-15.25

Час початку і закінчення роботи і обідньої перерви встановлюється для працівників Правилами внутрішнього розпорядку:

-          учитель повинен бути на робочому місці з урахуванням своїх обов’язків за 15 хвилин до початку занять за розкладом та 15 хвилин після закінчення останнього уроку за розкладом.

-          черговий учитель  за 30 хвилин до початку занять;

-          черговий адміністратор за 30 хвилин до початку занять.

Для окремих працівників умовами контракту може бути передбачений інший режим роботи.

За погодженням з   окремими групами працівників їм може встановлюватись інший час початку і закінчення роботи.

Графік роботи працівників адміністративно-господарчої ланки складається з урахуванням 30-тихвилинної перерви.

2. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається.

3. Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством.

 

 

VIII.  ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

 

1. За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці і за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись заохочення, передбачені Правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

2. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні  працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

3. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів закладів освіти. Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.

4. Заохочення оголошується в наказі, доводяться до відома всього колективу закладу освіти і заносяться до трудової книжки працівника.

 

IX. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один із таких заходів стягнення:

а)      догана;

б)      звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.п. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 Кодексу законів про працю України (322-08).

2. Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому не дано право прийняття на роботу (обрання, затвердження, призначення на посаду) даного працівника.

3. Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є; керівники профспілкових органів у підрозділах закладу освіти – без попередньої згоди профспілкового органу в закладі освіти; профорганізатори - органу відповідного профспілкового об'єднання.

До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються власником або уповноваженим ним органом безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

4. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

5. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

6. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

 Власник або уповноважений ним орган має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.

 

48a8d944c57c23635c337d8cf8ff-600x600.jpg